Geografilærer Jon F. Villumsen om SRP i naturgeografi

I sidste uge bragte vi et blogindlæg omkring generelle retningslinjer om SRP. I dette blogindlæg fokuserer vi på, hvordan man skriver en SRP i et specifikt fag nemlig naturgeografi. Restudys geografilærer Jon F. Villumsen har delt en vis viden omkring hovedvægten i SRP, og hvordan du skal koble studieretningsfag på A niveau med Naturgeografi B.

Selvom du ikke skriver din SRP i geofag, kan du måske finde nogle gode råd, som kan hjælpe dig til at levere et stærkere projekt. God læsning!


Om SRP og geofag

Hovedvægten i SRP, er baseret på at du går mere i dybden med faget ”fordybelse”. Det er et krav at det du skriver om noget der ikke gennemgået før i undervisningen, det skal være nyt eller uddybende (modsat AT der er en perspektivering, med udgangspunkt i noget, du i forvejen kender til).

SRP tager afsæt i et studieretningsfag på A niveau, der skal kobles på et andet A eller B niveau fag – her Naturgeografi B.

Der er et hav af muligheder, for at kombinere Naturgeografi B med et andet A niveaufag (se link under). Dét er vigtigt, er at få belyst geofagets teori/arbejdes metode og herunder dets styrke / svaghed.

Disse to eksempler, på geofagets arbejdsmetoder er kun indledende, da der altid vil forekomme overlap; de er derfor ikke absolutte.

 • Inden for geologiens verden arbejder man ofte ud fra to principper kaldet – det aktualistiske princip og superpositions princippet.
 • Inden for geografiens verden arbejdes der ofte med begrebet abduktion, der er slutning til den bedste forklaring; den slutningsform, der anvendes, på baggrund af en række iagttagelser / empiri (fysik/kemi er mere baseret på induktion og deduktion).

Mål du skal opfylde:

 • demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder
 • demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse
 • beherske relevante faglige mål i de indgående fag
 • udvælge, bearbejd og strukturere relevant materiale
 • demonstrere evne til faglig formidling
 • besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
 • beherske fremstillingsformen f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse

SRP ”delen” i naturgeografi, er ofte redegørende, illustreret ved denne femtrins struktur.

 • Indledning
 • Redegørelse
 • Analyse
 • Vurdering
 • Konklusion.

De tre begreber – Redegørelse, analyse og vurdering, kaldes de tre taksonomiske niveauer.

 • Under redegørelsen skal du introducere den teori(er), emnet bygger på.
 • Under analysen skal teori / praktik / data / empiri mm. ”testes”. Med andre ord, er det her du viser at du forstår at gå i dybden med stoffets og belyser styrker / svagheder.
 • Under din vurdering, sammenfattes det du er kommet frem til, baseret på redegørelsen og analysen, her begynder du så småt, at forme din konklusion.

Husk!

En naturvidenskabelig teori er en velunderbygget forklaring af visse dele af den naturlige verden, som er baseret på en række facts, der gentagne gange er blevet bekræftet gennem observation og eksperiment. Teorier understøttet af facts er ikke blot gætterier, men derimod pålidelige redegørelser for den virkelige verden…

“Det eneste jeg ved, er at jeg intet ved” Sokrates – og derfor skal vi være evigt nysgerrig… cand.scient: Jon F. Villumsen


Læs også: